Privacy Statement

ATRIUM for the gifted hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met u en uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. Een goede klik met onze specialisten en een veilige setting is van het grootste belang voor een goed resultaat.

De wet verplicht ons om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doe, een assessment uit te voeren of een rapportage op te stellen. Voor behandelaars o.g.v. WGBO/Jeugdwet: De wet verplicht om de dossiers vijf jaar te bewaren.

Uw rechten. U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding. Psychologen hebben een geheimhoudingsplicht. ATRIUM for the gifted hanteert dezelfde geheimhoudingplicht voor haar coaches. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

AVG. Er wordt geen informatie of foto’s van u – voor zover wij daarover zouden beschikken- verstrekt aan derden anders dan met uw uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge toestemming. Ten behoeve van een zorgvuldige en professionele begeleiding kan het voorkomen dat een gedeelte van u casus anoniem aan een collega wordt voorgelegd bijvoorbeeld in het kader van supervisie.